O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Janeckiego oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym oraz osobom prawnym.

Kancelaria służy profesjonalną pomocą w postaci udzielania porad prawnych, a także sporządzania opinii prawnych, projektów umów, pism procesowych oraz aktów prawnych. Ponadto, Kancelaria oferuje możliwość reprezentowania interesów klienta zarówno przed sądami, prokuraturami, urzędami i organami administracyjnymi, jak również zapewniając profesjonalny udział w negocjacjach z kontrahentami lub osobami fizycznymi.

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię w sposób rzetelny i sumienny. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawę oraz dyskrecję. Ponadto, ze swojej strony zapewniamy pełną dyspozycyjność i dostępność zarówno w godzinach urzędowania Kancelarii (w budynku siedziby), jak i w pozostałym czasie pod podanym na stronie numerem telefonu.

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego województwa śląskiego i nie tylko.

Zakres praktyki

Pomoc prawna świadczona jest w szerokim zakresie merytorycznym w sprawach z zakresu:

prawa cywilnego (m.in.: sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe, sprawy dot. posiadania i prawa własności, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, służebności, prawo zobowiązań, zniesienie współwłasności, postępowanie egzekucyjne, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, naruszenie dóbr osobistych),

prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in.: sprawy o rozwód i separację, alimenty, wykonywanie kontaktów z dziećmi, sprawy dot. władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej),

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in.: spory z pracodawcą i z pracownikiem, ustalenie stosunku pracy, sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, sprawy emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne),

prawa gospodarczego (m.in.: sprawy o zapłatę, sporządzanie umów, obsługa podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego),

prawa karnego (m.in.: sprawy karne, karnoskarbowe i wykroczenia, reprezentowanie osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, jak również pokrzywdzonych, reprezentacja interesów klienta na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego),

prawa administracyjnego (m.in.: sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, sporządzanie skarg administracyjnych, reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi).

Adwokat Bartosz Janecki

Adwokat Bartosz Janecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2012 r. uzyskał tytuł magistra prawa. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Bartosz Janecki jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach i posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów klientów w sprawach z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat Bartosz Janecki
ul. Wałowa 27
44-300 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: bartosz.janecki@adwokatura.pl
Tel. 607-280-570
Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski. S.A. 98 1050 1605 1000 0092 3040 6317

Godziny pracy Kancelarii:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty.

Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia terminu wizyty poza wskazanymi wyżej godzinami urzędowania Kancelarii po jego wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

I. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Bartosz Janecki prowadzący działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Janecki, ul. Wałowa 27, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 633-22-17-135, numer telefonu: 607 280 570, adres e-mail: bartosz.janecki@adwokatura.pl

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy                    i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: bartosz.janecki@adwokatura.pl, telefonicznie pod numerem 607 280 570 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.